Legionella pneumophila


Dezinfekční prostředek Sanosil je účinnou dezinfekcí vody a povrchů proti bakteriím Legionella pneumophila.

Legionella je patogenní bakterií, která přežívá ve vlhkém prostředí. Teplota vody mezi 33°C až 42°C tvoří ideální podmínky pro její množení. Teplota vody je příčinou její přítomnosti v technických systémech. BakterieLegionella pobývá v provozech s teplou vodou, v potrubích s teplou vodou, plaveckých bazénech (zvláště whirlpool), chladicích věžích, klimatizacích, odpařovacích kondenzátorech, apod.

Jako nitrobuněční parazité na amébách a řasách mohou bakterie Legionella lehce přežívat nevlídné podmínky, jako např. extrémní teploty či chloraci vody. Bakterie Legionella pneumophila způsobuje zánět plic. Ohrožuje zejména osoby se sníženou imunitou (imunokompromitované). Úmrtnost při nakažení legionelou činí v průměru 15%, při neléčení dosahuje až 80% osob se slabou imunitou.

Dezinfekční prostředek Sanosil Super 25 Ag je vícesložkový dezinfekční prostředek. Jako oxidační činidlo je použit peroxid vodíku, který je navázán na stabilizační činidla, aby vznikl komplexní roztok. Dlouhodobý účinek je zajištěn přidáním stopového množství stříbra, které zde vystupuje jako katalyzátor. Sanosil S25 je efektivní proti bakteriím, virům, amébám, houbám a řasám, je snadno použitelný pro koncového uživatele, je ekologicky nezávadný, jeho účinnost narůstá s vyššími teplotami, je dlouhodobě skladovatelný, při aplikaci neobtěžuje zápachem a nemění senzorické vlastnosti (pach, chuť) ošetřované vody.

Sanosil Super 25 Ag je patentovaným produktem švýcarské firmy SANOSIL AG, jehož použití pro dezinfekci teplé vody je povoleno Rozhodnutím Hlavního Hygienika ČR zn. HEM-3244-27.1.04/3204. Přípravek splňuje požadavky na výrobky pro přímý styk s pitnou vodou dle vyhlášky MZ ČR č,. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

1

Typický průběh spolupráce se zákazníky:

 1. Analýza vody na přítomnost bakterie Legionella pneumophila 
  • Testy provádí zdravotní ústavy a certifikované laboratoře (v Praze např. Pražské vodovody a kanalizace, sídlo laboratoře v  Dykově ulici, Praha 2 …)
 2. Instalace dávkovacího zařízení
  • Dodací lhůta: 1-2 týdny
  • Souhrnná cena za dodávku a instalaci: Kč 25.000 - 40.000,- (v závislosti na technické variantě)
 3. Dezinfekce systému dávkováním dezinfekčního roztoku Sanosil Super 25 Ag
  • Dezinfekce systému teplé vody se zahajuje zvýšenou dávkou, cílem je narušení a likvidace biofilmů z vnitřních povrchů potrubí.
   2
  • Vypuštění kontaminované vody ze systému, cílem je odstranění biofilmu a uvolněné inkrustace (rez, minerální sedimenty, mrtvé jednobuněčné organismy a mikroorganismy, atd.)
  • Kontinuální automatické,proporcionální dávkování malého množství Sanosilu Super 25 Ag do cirkulace teplé vody, případně do studené vody určené k ohřevu (čerstvé přitékající vody). Poměrový dávkovací systém (tj.impulsní vodoměr s kontaktním signálem a dávkovací čerpadlo) tak může úspěšně předejít obnovené kontaminaci, vyloučíme tím potřebu dodatečných všeobecných dezinfekčních postupů.

Alternativa

Lze aplikovat cyklické dávkování, např. 2-3 dny v týdnu. Je to úsporná varianta, pro každý objekt experimentální, proveditelnost záleží na více faktorech (rozlehlost objektů, stav potrubí, denní průtoky, apod.).

K prevenci

Nejsnazším preventivním opatřením pro předcházení kolonizaci vodovodního rozvodu bakterií Llegionella je zvýšit teplotu vody v systému zásobování objektu teplou vodou (celkového rozvodného systému) nad 50°C. Zavedení tohoto opatření můžeme očekávat následující problémy:

1.     Pro zajištění odpovídající teploty vody i na všech odběrních místech systému bude nutné, v závislosti na rozlehlosti systému a vzdálenostech spotřebních míst od cirkulace výrazně zvýšit nastavení teploty ohřevu, doprovázené zvýšením provozních nákladů na energie.

2.     Průvodním jevem vyšší teploty ohřevu bude podpora koroze kovových součástí systému a bude docházet rychlejšímu opotřebení zařízení sytému zásobování objektu tepou vodou .

3.     Dalším rizikovým faktorem je přítomnost vzduchových bublin ve vodovodním potrubí. Vzduch je špatným nositelem tepla. Bude poskytovat „přístřeší“ mikroorganismům, které nejsou odolné na vysoké teploty vody a tím jim umožní přežít a množit se ve vzduchové bublině.

Jedinou efektivní variantou vedoucí k minimalizaci rizika kontaminace systému zásobování teplou vodou bakteriemi Legionella je pečlivá a pravidelná dezinfekce za použití biocidu. Problém tohoto přístupu spočívá ve volbě dezinfekčního prostředku. Ten by měl spolehlivě eliminovat všechny bakterie, jednobuněčné organismy a viry, neměl by poškozovat zařízení na ohřev a rozvod vody a neměl by být toxický pro člověka a zvířata.
Dezinfekční prostředek Sanosil Super 25 Ag splňuje všechny tyto požadavky.

„Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo povolení k použití Sanosilu S25 k desinfekci teplé vody a rozvodů teplé vody zn. HEM-3244-27.1.04/3204“

Napsali o nás - více zde >>

Legionela - více zde >>